Gå direkt till huvudinnehåll

Avtalsvillkor för bilplats i garage

Avtalsvillkor för bilpalats i garage

1. Bilplatsen upplåtes i befintligt skick.
2. Bilplatsen är endast avsedd för körbara motorfordon. Husvagnar eller andra släpfordon får således ej utan hyresvärdens tillstånd uppställas på bilplatsen. Detta gäller även lastbilar.
3. Hyresgästen får ej utföra reparations- och underhållsarbeten som är störande eller medför intrång på annans bilplats eller på utrymme som ägs av hyresvärden, ej heller sådana arbeten vilka medför risk för brand eller annan skada på fastigheten eller på annans egendom.
4. Hyresgästen får ej på eller vid bilplatsen anbringa skydds- eller andra anordningar av beständig eller tillfällig karaktär.
5. Önskar nyttjanderättshavaren uppsätta skylt med bilnummer eller annan markering skall skylten och uppsättnings anordning godkännas av hyresvärden.
6. Underhåll av bilplatsen och därtill hörande anordningar med undantag av i punkt 5 nämnda markeringar bekostas och ombesörjes av hyresvärden.
7. Hyresvärden äger tillträde till bilplatsen för att utföra erforderliga reparations- och underhållsarbeten.
8. Hyresvärden friger sig från allt ansvar för skada av vad slag det vara må på hyresgästens fordon eller däri förvarad egendom, såvida skadan icke uppkommit genom hyresvärdens eget vållande. Hyresvärden fritager sig därjämte från ansvar för intrång från obehöriga samt ersätter ej heller kostnad föranledd av hinder i form av snö eller dylikt.
9. För tillfälligt hinder eller men i nyttjanderätten till följd av underhållsarbeten på bilplatsen eller andra jämförliga omständigheter skall nyttjanderättshavaren icke ha rätt till nedsättning av avgiften.
10. Nyttjanderätten till i detta avtal upplåten bilplats får icke utan hyresvärdens medgivande överlåtas eller intecknas.
11. Hyresgästens rätt enligt detta avtal är förverkligad och hyresvärden berättigad uppsäga avtalet till omedelbart upphörande om nyttjanderättshavaren underlåter att i rätt tid erlägga ovan angiven avgift eller i övrigt underlåter att ställa sig till efterrättelse de villkor som intagits i detta avtal eller regleras i lag.
12. För nyttjande av bilplatsen gäller i förekommande fall särskilda ordningsföreskrifter.13. För upplåtelse av bilplats med eluttag gäller särskilt:
a. .att anslutningskabel anskaffas av hyresgästen
b.  att endast elapparater och anslutningskabel av S-märkt fabrikat får användas
c.  att eluttaget såväl vid begagnandet som eljest skall hållas låst
d.  att anslutningskabel icke får vara ansluten till eluttaget då kabeln icke är kopplad till elapparat
e.  att hyresgästen omedelbart till hyresvärden skall anmäla uppkommet fel på eluttaget samt
f.  att hyresgästen ansvarar för att elapparaten och anslutningskabel vid användningen är i fullgott skick
g. att hyresgästen förbinder sig att icke använda elapparater med större effekt än 1200 watt

14. I övrigt gäller:
a) Om icke annat angivits under övriga bestämmelser svarar hyresvärden för sedvanlig renhållning, snöröjning och sandning på infartsväg till bilplatsen medan det åligger hyresgästen att svara för dessa uppgifter i vad avser själva bilplatsen.
b) Fordon som är i sådant skick att det av hyresvärden bedöms vara fordonsvrak får ej förvaras uppställt på bilplatsen. Har hyresgästen efter uppmaning ej flyttat sådant fordon äger hyresvärden flytta detta till särskild uppställningsplats samt skrota fordonet så snart det lämpligast kan ske. Hyresgästen är skyldig att ersätta kostnaderna i samband med flyttning och skrotning av fordonsvrak.

Kundservice

Ring eller maila kundservice så hjälper vi dig så fort vi kan.

 

Kontakta vår kundservice
Våra medarbetare
Vanliga frågor och svar

Gör en felanmälan

Din felanmälan gör du på Mina sidor.
Störning eller akut felanmälan efter stängningstid? Ring 0455-227 17

Frågor och svar