Karlskronahem
Student

Våga fråga

Fas­tig­hets­per­so­nal är en yr­kes­grupp som till stor del ar­be­tar i andra män­ni­skors hem. Att miss­tän­ka att någon ut­sätts för våld eller att barn far illa utan att ha verk­tyg för att
han­te­ra det upplevs ofta  som obehagligt, stressande och kan leda till en för­säm­rad arbetsmil­jö.

I veckan deltog personal från Karlskronahem i utbildningen "Våga fråga" med syfte att få bättre verktyg att hantera denna typ av situationer. Ut­bild­ning­en är an­pas­sad till fas­tig­hets­per­so­nal och hur de kan han­te­ra miss­tan­kar av att någon ut­sätts för våld i någon av de lä­gen­he­ter de an­sva­rar för.

Fler nyheter